Alergolog w Opolu lek. med. Zbigniew Kurzyca, alergia, poradnia, astma, pediatra, alergolog, opole, alergie, poradnia alergologiczna, lekarz

ZAŚWIADCZENIA DO SZKOŁY

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, wydawane na życzenie rodziców i potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu czy w szkole, nie jest świadczeniem gwarantowanym ze środków publicznych.

Takie zaświadczenie nie wiąże się z dalszym leczeniem, lecz jest wydawane do celów opiekuńczych (obecnie żłobki nie prowadzą działalności leczniczej i nie są już zakładami opieki zdrowotnej, lecz instytucjami opiekuńczymi), dlatego tego rodzaju orzecznictwo nie jest objęte umową z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie jest zwolnione z opłat.

Lekarz może więc takie zaświadczenia wydawać odpłatnie – poza kontraktem z NFZ; stawki opłat powinien określać regulamin organizacyjny (Cennik). 
Warto pamiętać, że taka usługa nie podlega zwolnieniu z podatku VAT (lekarz może też wystąpić do urzędu skarbowego o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej obowiązków podatkowych związanych z uzyskaniem tego rodzaju przychodu), gdyż nie ma celu leczniczego. 

Koszty wydania zaświadczenia ponoszą rodzice lub instytucja żadająca zaświadczenia.

Nie ma powszechnie obowiązujących przepisów, które uzasadniałyby domaganie się takich zaświadczeń lub nakładały na lekarza obowiązek ich wypisywania.

Żłobek, przedszkole czy szkoła na podstawie wewnętrznego statutu może wymagać takich zaświadczeń od rodziców, lecz ten statut nie obowiązuje lekarza POZ/SPECJALISTY, lecz tylko rodziców dziecka, którzy zobowiązali się umownie do jego przestrzegania.

Przypisy

  1. Art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849 j.t.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. z późn. zm.)
  2. Zgodnie z treścią art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – nie więcej niż 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosło 5331,47 zł, opublikowane w M.P.2020. 412 z dnia 12 maja 2020 r.
  3. Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239 j.t. z późn. zm.)
  4. Art. 16 ust. 1 pkt 1) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 j.t. z późn. zm.)
  5. Art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 j.t. z późn. zm.)
  6. Zimna T.: Indywidualna praktyka zawodowa lekarza rodzinnego. Lekarz Rodzinny, 2012; rok XVII, nr 6: 516 i 519
  7. Karkowska D.: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, LEX, 2012, komentarz do art. 26–28
  8. Odmowę przekazuje się w postaci elektronicznej albo papierowej, zgodnie z żądaniem uprawnionego organu lub podmiotu na podstawie § 71 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. (Dz.U.2020.666)
  9. Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 

ANKIETA

W tej chwili nie prowadzimy żadnej sondy
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Alergologia Dr Kurzyca, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 38, tel. 508 239 009, rejestracja@poradnia-alergologiczna.pl
© 2006-2015