Alergolog w Opolu lek. med. Zbigniew Kurzyca, alergia, poradnia, astma, pediatra, alergolog, opole, alergie, poradnia alergologiczna, lekarz

Recepty - Kary dla lekarza

W związku z obowiązującą od 1 stycznia 2012r. ustawą o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych drastycznie wzrosła odpowiedzialność lekarzy związana z wystawianiem recept refundowanych. Ustawa umożliwia bezpośrednie obciążanie wszystkich lekarzy kosztami nienależnych refundacji leków przez NFZ oraz wprowadza kary łacznie z prawem pozbawienia wolności do lat 3.

Lekarz może być ukarany za:

1. Wypisanie recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi

 • brak adnotacji o wystawieniu recepty w dokumentacji medycznej,
 • brak potwierdzenia rozpoznania choroby odpowiednimi badaniami i/lub procedurami w dokumentacji medycznej
 • niezgodność rozpoznania z zaleceniami w charakterystyce produktu leczniczego
 • wystawienie recepty na lek wskazany w schorzeniach spoza zakresu kompetencji specjalności lekarza, bez potwierdzenia (konsultacji) odpowiedniego specjalisty i wykonania adekwatnych badań
 • niespełnienie wymogów formalnych przez dokumentację medyczną (np. brak opisu badania przedmiotowego, kodu ICD10 czy numeru pesel na każdej stronie historii choroby)
 • brak schematu dawkowania leku lub niezgodność dawkowania leku w dokumentacji medycznej i na recepcie
 • przepisanie leku na okres przekraczający 3-miesięczną terapię
 • wystawienie recepty refundowanej bez wizyty lekarskiej
 •                                      

2. Wypisanie recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy

 • brak zweryfikowania aktualności dokumentu ubezpieczenia pacjenta
 • brak zweryfikowania aktualności dokumentu potwierdzającego dodatkowe uprawnienia pacjenta do leków refundowanych (IB, IW, ZK, AZ, WP, PO, CN, DN)
 • brak zweryfikowania aktualności dokumentu potwierdzającego uprawnienia osoby nieubezpieczonej do leków refundowanych

3. Wypisanie recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach

 • niezgodność określenia odpłatności za lek w recepcie z odpłatnością określoną w obwieszczeniu
 • niezgodność określonej odpłatności w recepcie z rozpoznaniem jednostki chorobowej właściwej dla wskazanej odpłatności w obwieszczeniu
 • niezgodność określonej odpłatności w recepcie z warunkami np. czasowymi (refundacja przez określony czas), wynikami badań (np. spirometrii) itp. określonymi w obwieszczeniu lub charakterystyce produktu leczniczego.
 

ANKIETA

W tej chwili nie prowadzimy żadnej sondy
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Alergologia Dr Kurzyca, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 38, tel. 508 239 009, rejestracja@poradnia-alergologiczna.pl
© 2006-2015