Alergolog w Opolu lek. med. Zbigniew Kurzyca, alergia, poradnia, astma, pediatra, alergolog, opole, alergie, poradnia alergologiczna, lekarz

Regulamin płatności ON-LINE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE
1.Umowa wykupienia usługi porady lekarskiej w Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej Zbigniew Kurzyca zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur:
- wybrania na stronie internetowej www.poradnia-alergologiczna.pl rodzaju usługi, proponowanej daty i godziny realizacji usługi, oraz wypełnienia formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, pesel lub datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, oraz w przypadku wizyty pierwszorazowej podstawowych danych dotyczących zgłaszanych dolegliwości.
- złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez zaakceptowanie i wysłanie wypełnionego formularza znajdującego się na stronie internetowej i uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą systemu Przelewy24.
- otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24.
 2. Przed skorzystaniem z procesu zakupu usługi, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem. Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją  jego treści.
 3. Kupujący ma możliwość płatności online przez system Przelewy24.
 4. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Zbigniew Kurzyca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.
 5. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem  poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową, nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 6. Warunkiem wykonania usługi porady on-line, jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty Przelewy24). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez SPL Zbigniew Kurzyca informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24.
 7. W celu otrzymania faktury Kupujący powinien zgłosić ten fakt w za pomocą poczty elektronicznej na adres rejestracja@poradnia-alergologiczna.pl, podając dane do faktury. Faktura zostanie przygotowana i będzie gotowa do odbioru w Poradni.
 8. SPL Zbigniew Kurzyca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych.
9. Kupujący ma możliwość rezygnacji z usługi za pośrednictwem poczty e-mail wpisując słowo REZYGNUJĄC i odsyłając zwrotnie otrzymaną wiadomość ze strony SPL Zbigniew Kurzyca o potwierdzeniu rejestracji usługi. Rezygnację można złożyć także poprzez przesłanie wiadomości sms na tel 508 239 009 ze słowem REZYGNUJĘ oraz podaniem Imienia i Nazwiska oraz daty i godziny wykupionej usługi. 
10. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z opłaconej usługi - SPL Zbigniew Kurzyca dokona zwrotu wpłaconej kwoty w przeciągu 3 dni roboczych. Zgłoszenie rezygnacji należy dokonać nie później niż 4 godziny przed terminem wykonania usługi. Rezygnacje zgłoszone po terminie nie będą skutkowały zwrotem wpłaconej kwoty za usługę.
 11. Wszelkie reklamacje należy kierować do SPL Zbigniew Kurzyca. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rejestracja@poradnia-alergologiczna.pl
 12. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu rejestracji, opis przedmiotu reklamacji.
 13. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 14. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.
 15. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez SPL Zbigniew Kurzyca danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży porad on-line.
 16. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 17.Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w Poradni.
 18. SPL Zbigniew Kurzyca  świadczy usługi sprzedaży porad on-line w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 19. O planowanej zmianie Regulaminu SPL Zbigniew Kurzyca poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie www.poradnia-alergologiczna.pl.w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
 20. Wszystkie informacje na temat cennika, czasu trwania opłaconej porady oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.poradnia-alergologiczna.pl.
 21.Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej SPL Zbigniew Kurzyca www.poradnia-alergologiczna.pl,
 

ANKIETA

W tej chwili nie prowadzimy żadnej sondy
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Alergologia Dr Kurzyca, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 38, tel. 508 239 009, rejestracja@poradnia-alergologiczna.pl
© 2006-2015