Alergolog w Opolu lek. med. Zbigniew Kurzyca, alergia, poradnia, astma, pediatra, alergolog, opole, alergie, poradnia alergologiczna, lekarz

Skreślenie z Kolejki Oczekujących NFZ

Aktualności Centrali NFZ Informacje dla Świadczeniodawców z dnia 22.12.2014 roku
http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/28,dla-swiadczeniodawcy,11,temat.html
http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/informacja-dla-swiadczeniodawcow,6578.html

Przygotowywanie sprawozdań z zakresu list oczekujących dla Narodowego Funduszu Zdrowia od stycznia 2015 r.

(...)
Od 1 stycznia 2015 r. każda osoba, wpisana na listę oczekujących na podstawie skierowania, będzie musiała dostarczyć do świadczeniodawcy oryginał skierowania w ciągu 14 dni. W przeciwnym przypadku  należy skreślić  ją    z listy oczekujących. Z list oczekujących będą również skreślane osoby, które nie stawią się u świadczeniodawcy w wyznaczonym terminie, chyba że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej.

W związku z powyższym rozbudowaniu uległ słownik przyczyn skreślenia z listy oczekujących o następujące przyczyny:
-  niezgłoszenie się przez osobę wpisaną na listę oczekujących w ustalonym terminie udzielenia świadczenia
-  niedostarczenie oryginału skierowania w ciągu 14 dni od dnia wpisania na listę oczekujących (...)

Od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. w przypadku sprawozdań przekazywanych komunikatami XML będzie istniał obowiązek przekazywania co miesiąc wraz z liczbą oczekujących informacji o imieniu (imionach), nazwisku i identyfikatorze (numerze PESEL) każdej osoby oczekującej według stanu na ostatni dzień miesiąca
(...)
Od kwietnia 2015 r. rozszerzeniu ulegnie wykaz świadczeń zarówno podlegających sprawozdawczości komunikatami XML, jak i świadczeń na które listy oczekujących są prowadzone w aplikacji udostępnianej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wykaz tych świadczeń zawarty jest w załącznikach nr 11 i 12 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 Art. 20 ust. 10f ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). 8 Art. 20 ust. 10b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). 9 Tabela nr 10 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1447, z późn. zm.). 8/8 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1447, z późn. zm.). Listy oczekujących na te świadczenia mają być zgodnie z przepisami utworzone i uzupełnione w trakcie I kwartału 2015 r. informacjami o osobach oczekujących według stanu na 31 marca 2015 r.
(...)
 

ANKIETA

W tej chwili nie prowadzimy żadnej sondy
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Alergologia Dr Kurzyca, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 38, tel. 508 239 009, rejestracja@poradnia-alergologiczna.pl
© 2006-2015