Alergolog w Opolu lek. med. Zbigniew Kurzyca, alergia, poradnia, astma, pediatra, alergolog, opole, alergie, poradnia alergologiczna, lekarz

Zaświadczenie do szkoły - zajęcia WF

W związku z licznymi niejasnościami i pytaniami, krótko i zwięźle na temat zwolnienień z WF. 

Proszę Państwa!
Nigdy nie byłem i nie nadal nie jestem zwolennikiem zwalniania młodego człowieka z zajęć WF. Dlatego od lat, uczeń który tego wymagał, otrzymywał zwolnienie z określonych zajęć np. biegów długodystansowych (pacjenci z niekontrolowana astmą) Treść takich zaświadczeń czasem nie była mile widziana przez nauczycieli WF, ponieważ prawnie uczeń albo powienien ćwiczyć tak jak inni, albo być zupełnie zwolniony z zajęć. Nie było wiadomo, jak traktować takich zwalnianiych "częściowo". Całe szczęście, że MEN poszło po rozum do głowy. Obecnie takie "częściowe" zwolnienie jest całkowicie zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszystko na ten temat w pigułce- poniżej....


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (...) wprowadzonego ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357). - jeśli ktoś chce przeczytać całe rozporządzenie w oryginale.
 
Zaproponowane w rozporządzeniu regulacje prawne w zasadzie nie odbiegają od poprzednich przepisów z dnia 30 kwietnia 2007 r
 
W uzasadnieniu do nowego rozporządzenia czytamy, że zmiany w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego polegają na:
- wprowadzeniu możliwości zwolnienia ucznia przez dyrektora szkoły z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii (§ 5 ust. 1 rozporządzenia). (...)
 
W dotychczasowym stanie prawnym dyrektor szkoły – po przedstawieniu przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach – zwalniał go z realizacji tych zajęć, czyli z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego w ogóle. Nowe rozporządzenie przewiduje dwa rozwiązania uwzględniające stan zdrowia ucznia:

a) możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego; podstawą do tego zwolnienia będzie opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) ten uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. Jednocześnie w § 3 pkt 5 rozporządzenia wskazano, że nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania do indywidualnych możliwości wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych określonych w opinii wydanej przez lekarza.
 
b) możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego (tak jak dotychczas). Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 
 Intencją wprowadzenia tych rozwiązań jest umożliwienie uczniom uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego, nawet w ograniczonym wymiarze, co niewątpliwie będzie miało korzystny wpływ na ich rozwój fizyczny
 

ANKIETA

W tej chwili nie prowadzimy żadnej sondy
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Alergologia Dr Kurzyca, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 38, tel. 508 239 009, rejestracja@poradnia-alergologiczna.pl
© 2006-2015