Alergolog w Opolu lek. med. Zbigniew Kurzyca, alergia, poradnia, astma, pediatra, alergolog, opole, alergie, poradnia alergologiczna, lekarz

Prawo i Przesyłanie wyników badań

Placówka Medyczna nie może wysyłać pocztą wyników badań ( dokumentacji leczenia) 
Żródło oryginalne: www.prawo.pl/zdrowie/placowka-medyczna-moze-przeslac-pacjentowi-poczta-prosbe-o-kontakt-ale-nie-wyniki,242854.html    Prawo.pl    Data dodania: 04.02.2016
Zasady udostępniania pacjentowi dokumentacji medycznej reguluje art. 27 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - dalej u.p.p. 
Przewiduje on określone sposoby udostępniania dokumentacji pacjentowi: 
- do wglądu, 
- wydanie kopii, odpisu wyciągu lub wydruku,
- za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych (wydanie oryginału zastrzeżone jest tyko dla uprawnionych podmiotów lub organów, o których mowa w art. 26 ust. 3 u.p.p.). 

Przepis ten ma jednak zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w których to pacjent wnioskuje o udostępnienie mu treści dokumentacji, a więc jest stroną inicjującą jej przekazanie. Placówka nie ma obowiązku przekazywania wyników badań Pacjentowi, który się po ich odbiór nie zgłosił. 

W przypadku dokumentacji będącej wynikiem wykonanej przez podmiot leczniczy usługi diagnostycznej, można wyobrazić sobie sytuacje, w której podmiot uzgadnia z pacjentem, iż wyniki zostaną przesłane mu za pośrednictwem poczty na wskazany przez pacjenta adres. Nie jest to jednak obowiązkowe. Uzgodnienie musi być dokonane przed wykonaniem badania. Pacjent musi mieć świadomość, iż tą drogą nastąpi doręczenie danych objętych tajemnicą leczenia, na nim ciąży wówczas obowiązek dbałości o to, by zapewnić odbiór przesyłki przez odpowiednią osobę, w tym możliwość złożenia w urzędzie pocztowym na podst. art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy z 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe dyspozycji o niedoręczaniu przesyłek innym osobom uprawnionym (tj. dorosłym domownikom).
W braku takich wyraźnych uzgodnień nie można przyjąć, iż wysłanie wyników jest obowiązkiem podmiotu leczniczego. W obowiązujących przepisach nie znajdują się nawet informacje nakładającą na podmiot leczniczy obowiązku przypominania pacjentowi o konieczności zgłoszenia się po wyniki, pod warunkiem jednak, iż pacjent został poinformowany zgodnie z wymogami art. 9 ust. 2 u.p.p. o konieczności odebrania wyników w określonym terminie i wadze tej czynności dla ewentualnego dalszego leczenia.

Podsumowując- jeżeli zatem nie uzgodniono z pacjentem, że wyniki zostaną przesłane pocztą, brak jednoznacznych wskazań pozwalających na takie przesłanie. Należy bowiem pamiętać, że dane zawarte w dokumentacji medycznej stanowią dane wrażliwe podlegające ochronie w stopniu wysokim w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Tymczasem zgodnie z przepisami art. 37 ust. 2 pkt 3 Prawa pocztowego przesyłka może zostać doręczona przez operatora pocztowego nie tylko adresatowi, ale także osobie dorosłej zamieszkałej z adresatem.
 

ANKIETA

W tej chwili nie prowadzimy żadnej sondy
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Alergologia Dr Kurzyca, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 38, tel. 508 239 009, rejestracja@poradnia-alergologiczna.pl
© 2006-2015